Pressrelease: Ett rikt symbiosprojekt i Bengtsfors kommun

I projektet Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på hållbar cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och Fyrbodals kommunalförbund. 

Omställningen till ett mer hållbart och klimatneutralt samhälle, stigande energipriser, minskade råvarutillgångar och avfallskostnader driver nya arbetssätt där samverkan kring resurser resulterar i konkurrenskraftiga, cirkulära och hållbara företag.


RiK Symbios Bengtsfors

Projektet RiK Symbios Bengtsfors sker i nära samarbete med det lokala näringslivet. Genom att hitta möjligheter till resursdelning, samverkan och samarbeten mellan företag och verksamheter kan vi tillsammans minska resursförbrukningen och möjliggöra en hållbar omställning. Detta sätt att arbeta kallas industriell symbios. 

Målet med projektet är att skapa konkreta symbiossamarbeten mellan företag samt ta fram en långsiktigt hållbar organisations- och finansieringsform för ett symbioscentrum baserat i Bengtsfors kommun. 

“Vi bjuder in alla intresserade företag och verksamheter som vill ta nästa steg i sin hållbara omställning, lära sig mer om industriell symbios, ingå i symbiosnätverket samt hitta nya samarbeten och symbiosmöjligheter. Innehållet i RiK Symbios Bengtsfors skapas i samverkan med företagen och intresserade företag och verksamheter är välkomna att ansluta under hela processen” berättar Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivsutvecklare, Bengtsfors kommun och Vera Telemo, utvecklingsstrateg Mötesplats Steneby.

Projektet pågår från februari 2023 till maj 2024 och finansieras av FORMAS. Parallellt med arbetet i Bengtsfors kommer liknande processer att ske i Lysekils och Vänersborgs kommuner. Projektägare är Fyrbodals kommunalförbund och Chalmers Industriteknik är med som processtöd. Det övergripande projektnamnet är Resurseffektiva Inkluderande Kommuner genom Industriell Symbios. I Bengtsfors har vi valt att ge projektet namnet RiK Symbios Bengtsfors, en akronym av projektnamnet men också en beskrivning av processens resultat där samhället och näringslivet blir RiK:are mer hållbart och konkurrenskraftigt genom resursdelning, samverkan och samarbeten. 

Projektet baseras på ett arbete som genomfördes under 2022 där Bengtsforsföretagen Ahlstrom, Rexcell Duni, Fridh & Hell samt INWOCO deltog. 

I RiK Symbios Bengtsfors är det lokala näringslivet utgångspunkten men då hållbar omställning, resursdelning och symbios inte har några gränser så är alla företag och verksamheter som kan bidra till resursdelning och symbiossamarbeten välkomna att delta i processen.

Läs mer om projektet här.

Vill du veta mer?
Kontakta:

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
Bengtsfors kommun
0531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Vera Telemo, Hållbarhetsstrateg
Mötesplats Steneby
076-633 44 69
vera@motesplatssteneby.se