Open call: Halmens möjligheter

 – en workshop med halm i fokus
(English text below)

Halmen har en lång tradition i Dalsland men vad kan den lära oss om framtiden? Denna dag är för dig som arbetar med händerna, i design eller konstnärliga processer, som studerande eller pedagog och intresserad av att undersöka halmens möjligheter.

Syftet med dagen är att undersöka halm som material, testa och lära oss både gamla och nya tekniker samt experimentera och undersöka hur halm och halmslöjd kan användas i framtiden. Finns det nya produkter, tekniker och uttryck som kan utvecklas när handen kommer i kontakt med ett nytt material? 


Med vad? 
Halm, Svedjeråg- Kultursort.
Lokalt odlat förnybart material, utan stora ingrepp i naturen vid skördning. 

Med vem? 
Elinor Brouang Möller, designer, leder dagen;
Elinor vrider och vänder, utforskar och utvecklar materialet svedjeråg/halm. Genom halmslöjden som teknik transformeras idéer och skisser för att skapa hållbara produkter med ett negativt koldioxidutsläpp.
Under slöjd-aliaset Halmelli föreläser och undervisar Elinor i traditionell halmslöjd.

Var?
Open Wood, Långedsverken i Dals Långed (entre vida hajuddevägen)

När?
Lördag 21 oktober 2023 ca kl 9:30-16:00

För vem?
Designers, konstnärer, konsthantverkare, design och konststudenter, pedagoger i design, konst och konsthantverk. 

Vad får du?
En kostnadsfri heldag där du får kunskap om materialet halm, en chans att utforska ett nytt material och testa nya tekniker, möta andra intresserade och experimentera tillsammans. Under förmiddagen får vi lära oss mer om materialet halm och traditionella tekniker och under eftermiddagen testar vi fritt.
Lunch och fika ingår. 

Hur ansöker jag?
Skicka in din intresseanmälan senast torsdag 12 oktober. Intresseanmälan skickas per mail till mie@motesplatssteneby.se och skall innehålla max 6 meningar om varför du vill delta i sprinten, om din utbildning eller erfarenhet av materialbaserad konst/design, och om du ev tidigare arbetat med materialet halm.
Begränsat antal platser, vid fler sökande än platser utformas deltagargruppen med målet att ha en bred representation av olika kunskaper och bakgrunder under sprinten.
Sökanden meddelas om de fått deltagarplats fredag 13 oktober. 


Workshopen arrangeras som samarbete mellan Bengtsfors kommun, Mötesplats Steneby, HDK Valand Campus Steneby och Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling. 


ENGLISH:

Open call: Halmens Möjligheter (translates: Straw’s possibilities) – an innovation workshop with straw in focus
Straw has a long tradition in Dalsland, but what can it teach us about the future? This day is for you who work with your hands, in design or artistic processes, as a student or educator and are interested in investigating the possibilities of straw.
The purpose of the day is to investigate straw as a material, test and learn both old and new techniques, as well as experiment and investigate how straw and straw crafts can be used in the future. Are there new products, techniques and expressions that can be developed when the hand comes into contact with a new material?

With what?
Straw, Svedjeråg – Cultural kind. Locally grown renewable material, without major interventions in nature at harvesting.

With whom?
Elinor Brouang Möller, designer, leads the day; Elinor twists and turns, explores and develops the material swede rye/straw. Through halmslöjd as technology, ideas are transformed and sketches to create durable products with a negative carbon dioxide emissions. Under the craft alias Halmelli, Elinor lectures and teaches traditional straw craft.

Where?
Open Wood, Långedsverken in Dals Långed

When?
Saturday 21 October 2023 approximately at 9:30-16:00

For who?
Designers, artists, craftspeople, design and art students, educators in design, art and crafts.

What do you get?
A free full day where you gain knowledge about the material straw, a chance to explore a new material and test new techniques, meet other interested parties and experiment together. During the morning we learn more about the material straw and traditional techniques and during the afternoon we test freely.
Lunch and fika are included.

How?
Submit your expression of interest by Thursday 12 October. Expressions of interest are sent by email to mie@motesplatssteneby.se and must contain a maximum of 6 sentences about why you want to participate in the sprint, about your education or experience in material-based art/design, and if you have previously worked with the material straw.
Limited number of places, if there are more applicants than places, the participant group is formed with the goal of having a broad representation of different skills and backgrounds during the workshop.
Applicants will be notified if they have received a place on Friday 13 October.

The workshop is arranged as a collaboration between Bengtsfors Municipality, Mötesplats Steneby, HDK-Valand Campus Steneby and the Västra Götaland Region’s Administration for Cultural Development.