Projektet är nu avslutat!

Retail Tourism 2.0 är ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan Lögstör Handler ApS, Limfjordsmuseet, University College Nordjylland (UCN), och GU Ventures / Mötesplats Steneby. Projektet genomförs med stöd av The European Regional Development Fund, Interreg.

 

 

Målet med projektet är bland annat att utveckla orterna Lögstör i Danmark och Dals Långed i Sverige – som båda ligger i så kallade utkantsområden. Tillsammans vill vi utveckla strategier som skall vara sammanhängande, tillväxtfrämjande och entreprenörsvänliga. Vi arbetar bland annat med en detaljhandelsstrategi som skall användas till att utveckla orterna i omställningen från en industristad till en turist- och upplevelsestad. Under utarbetandet av strategin lägger vi särskilt fokus på städernas platsbundna värden och utmaningar.

Det är projektets ambition att utveckla en strategi som kan andra utkantsområden skall kunna använda i fortsättningen. Vår förhoppning är ganska enkel, att strategin ska komma att kunna användas av andra utkantsområden. Inte bara i Sverige och Danmark, men i hela EU.

Projektets syfte

Projektet arbetar med 3 huvudelement: 1) sammanhang, 2) intelligent tillväxt, 3) företagande. De 3 huvudelementen används till att arbeta med 3 delmål, som är:

– Utveckling av detaljshandelsstrukturen i Lögstör och Dals Långed;
– Utveckling av några nya verksamheter i Lögstör och Dals Långed;
– Utveckling av sätt som lockar till sig nya verksamheter, butiksägare och medarbetare till städer som Lögstör och Dals Långed.

Från denna utgångspunkt skall projektet mynna ut i en gemensam detaljhandelsstrategi 2.0. Syftet är att skapa framtida utveckling av orter i utkantsområden, så dessa orters detaljshandelsstruktur kan förbättras och utkantsområdenas avfolkning vändas till befolkningstillväxt.

Partners

Projektets aktiviteter

För att uppnå projektets syfte arbetar vi generellt med 5 olika aktiviteter i projektet. Dessa aktiviteter är:

– Kommunikation
Projektpartnerna utvecklar en gemensam kommunikationsstrategi.

– Projektledning
Limfjordsmuseet ansvarar för att projektets administration, styrning, drift, avrapportering och ekonomi.

– Kartläggning av relevanta ekosystem och branscher för företagande.

I samarbete med projektets övriga partners genomför UCN en kartläggning och analys med inblandning från både det lokala näringslivet och de lokala medborgarna i Dals Långed och Lögstör.

– Utveckling av ekosystem och (innehåll i) detaljhandelsstrategi 2.0 för Lögstör och Dals Långed

UCNs kartläggning, analys, resultat och rekommendationer skall ligga till grund för etablerandet av en företagsinkubator, ett nätverk för investerare samt ett startpaket för nya verksamheter och/eller företagare. Lögstör Handler Aps ansvarar för denna uppgift – i tätt samarbete med övriga partners i projektet.

– Affärsprocess (”kom i gång”-paket)
Denna punkt innebär att detaljhandelsstrategin 2.0 ska användas och testas. Målet är inte att projektet skall begränsas till akademiskt skrivbordsarbete, utan att utveckla metoder som kan och bör användas i den verkliga världen. ”Kom i gång”-paketet och den praktiska implementeringen av det skall fastslå om metoden fungerar, eller om det uppstår oförutsedda utmaningar som kräver justeringar. Därefter skall Mötesplats Steneby använda samma strategi i Dals Långed – naturligtvis med eventuella anpassningar till den svenska kontexten.

Projektets budget och finansiering

Retail Tourism 2.0 är medfinansierat av medel från EU i form av medel från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projeketets budget är på 100.000 euro, som till 50% finansieras av de deltagande partnerna, och till 50% av den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg.

Budgeten ser du här

Projektets förväntade resultat

Projektets förväntade resultat innebär att projektets fyra partners utvecklar en

detaljhandelsstrategi 2.0 som är sammanhängande, tillväxtfrämjande och entreprenörsvänlig. Vi vill på ett enkelt sätt skapa en plattform för tillväxtpotential i mindre orter som kämpar med utflyttning och hotet från den globala e-handeln. Samtidigt vill vi framhäva Lögstörs och Dals Långeds möjligheter och potentialer i förhållande till tillväxt genom befintliga och redan etablerade verksamheter.

Sammantaget förväntas projektet göra Lögstör och Dals Långed till mer attraktiva städer med utgångspunkt i de unika, platsbundna och lokala kvaliteter som dessa platser erbjuder både turister och medborgare. Strategin förväntas verka som en plattform för att sammanföra lokala medborgare, turister och lokala verksamheter i Lögstör och Dals Långed.

Vi vill helt enkelt demonstrera hur mindre städer och samhällen kan flytta från utkant till mittpunkt.

Kontaktpersoner:

Nyheter om projektet: