Projektet kring en testbädd i Dals Långed är ett samarbete mellan Mötesplats Steneby och HDK-Valand, Göteborgs universitet. Projektet är inriktad mot utforskande och designdrivna praktiska processer och är en Forskning och utvecklingsresurs för den svenska möbel- och inredningsbranschen. Målgruppen för projektet är hela värdekedjan inom möbel- och inredningsbranschen med särskilt fokus på designer, inredningsarkitekter, arkitekter och formgivare, producenter, brukare.

Projektet skapar en mötesplats för utforskande och designdrivna projekt som bidrar till branschens omställning till en hållbar, grön och cirkulär produktion och 

konsumtion. Det blir en miljö som är byggd kring en experimentverkstad för praktiskt utforskande processer i framför allt trä, som kompletteras av mötesrum och administrativa lokaler. 

Bakom detta är Mötesplats Steneby i samarbete med HDK-Valand Göteborgs universitet. HDK-Valand Campus Steneby, Göteborgs universitet har lång erfarenhet av att bedriva kunskapsutveckling inom designområdet med specialisering inom materialbaserade processer och Mötesplats Steneby arbetar för att utveckla infrastruktur för forskning- och utveckling i anslutning till Campus Steneby i Dals Långed.

Sex aktiviteter (även kallat teman) bakom Open Wood:

1. Slow Sustainable Manufacturing
Producenter och designer bjuds in att delta i workshoppar om hur värdet i möbler och inredningsprodukter kan utvecklas genom att sänka materialflödet i processerna. Deltagarna tar med sig ett projekt som sedan kommer att analyseras och bearbetas i en arbetsgrupp.

Frågeställningen utgår från en problemställning kring rationalisering av produktionen som bygger på att sänka produktionskostnaden genom att göra saker snabbare och med en mindre insats av resurser, vilket i sin tur leder till mer generella produkter. 

Under arbetsprocessen kommer deltagarna att arbeta både praktiskt och teoretiskt med utforskande, prövande och analyserande för att se var värden skapas och var materialflöden kan bromsas. Perspektivet kommer att vara hela produktprocessen, från ax till limpa med början i materialet hela vägen till prototyp.

Målet är att genom ny kunskap förstå var i processen utvecklingsinsatser skall göras för att kunna höja värdet av en produkt genom bromsade materialflöden. Syftet är att bidra till produktion av möbler med längre livslängd.

 

2. Cirkulär design metod
Designprocesser har under lång tid visat sig vara effektiva för att utveckla produkter och processer med hög måluppfyllelse. Nu tar vi nästa steg och utvecklar designmetoden genom att integrera den med verktyg för cirkularitet. Vi riktar fokus mot de tidiga faserna i designmetoden och formulerar frågeställningar som säkerställer slutna materialflöden, resurseffektivitet och långa produktcykler. Basen i den uppdaterade processen är hämtad från utvecklingsprojektet Cirkulära affärsmodeller för möbelbranschen. Vi har sedan gjort upplägget mer pedagogiskt, och applicerat kunskap och erfarenhet från undervisningen i möbeldesign med inriktning trä för att få metoden att bli enklare att applicera. Vi har också paketerat processen på ett sätt som relaterar till det arbete som designer, formgivare, inredningsarkitekter och arkitekter utför i praktiken.

Resultatet av detta blir sänkt trösklar i designprocessen för att föra in cirkularitet i den tidiga fasen av processen. Syftet är att stärka omställningen till en hållbar produktion och konsumtion i möbel- och inredningsbranschen.

3. Möbelkunskap
Personer med yrken inom upphandling av möbler och inredning; lokalutvecklare hos fastighetsbolag och fastighetsavdelningar i offentlig sektor, designer, inredningsarkitekter, arkitekter, inredare, med flera bjuds in till denna kompetenshöjande aktivitet. Genom teoretiska och praktiska övningar utvecklar deltagarna kunskap och förståelse för kvalitet i möbler. Deltagarna lär sig om tekniska aspekter som konstruktion, material, ergonomi, ekonomi, funktion, tillgänglighet, cirkularitet, hållbarhet, med mera, men också om upplevelsebaserade kvaliteter som materialitet, taktilitet, uttryck, stil, möbeln som helhet, semiotik, med mera. Under ett antal föreläsningar, workshops och seminarier skapar deltagarna en övergripande och generell kunskap och förståelse för möblers kvaliteter och egenskaper.

4. Traditionellt hantverk möter digital teknik
Undersökande workshops arrangeras för producenter och designer att delta i. Deltagarna tar med sig ett projekt, reellt eller fiktivt men representativt för deras sätt att arbeta. Under workshopen kommer en grupp att tillsammans analysera hur traditionellt hantverk kan appliceras för att förhöja värdet av produkten, och sedan matchas mot digital teknik för att se hur den kan bidra till att produktionen blir rationell. Deltagarna kommer att få med sig kunskap om hur traditionell kunskap kan föras in i modern produktutveckling och tillverkning för att höja värdet av produkter. Workshopen kommer att fokusera på träprodukter. Målet är att utveckla nya och innovativa design- och produktionsmetoder baserade på redan befintliga kunskap.

5. Resurseffektivitet
I den industriella tillverkningsprocessen har materialåtgången å ena sidan sänkts genom effektivisering, men å andra sidan höjts då kravet på generalitet gör att mycket råmaterial inte kan användas utan tas bort och blir biprodukter med lågt värde. Ett exempel är trä som genererar stora volymer biprodukter genom kvistar, grenar, missfärgat trä, insektskador, med mera. Biprodukterna flisas ofta upp och säljs som bränsle till uppvärmningsanläggningar. 

Aktiviteten riktar sig till materialproducenter, möbelproducenter, designer, inredningsarkitekter och arkitekter som vill lära sig mer om hur biprodukter från träbaserad tillverkning kan ges ett högre värde. Under teoretiska och praktiska övningar, studiebesök, workshoppar, seminarier arbetar deltagarna med att i hela produktprocessen från ax till limpa se var biprodukter uppstår och hur de kan ges ett högre värde. 

6. Återbruk
Ansvariga för möbler inom offentliga organisationer och större företag bjuds in för att i en kunskapsbyggande aktivitet studera och lära sig om hur de kan jobba med återbruk av möbler. Under teoretiska och praktiska övningar studeras hur möblers livslängd kan förlängas och värden förhöjas genom renovering, reparering och restaurering. Praktiska aspekter som logistik, underleverantörer, ekonomi, inventering, med mera kommer även att inkluderas i aktiviteten.

Målet är att skapa insikt och förståelse för hur verksamheterna kan jobba med de möbler de redan har köpt upp och brukat. Syftet är att sänka konsumtionstakten av möbler och inredning hos storkonsumerande organisationer.

Projektgruppen för Open Wood; Kacper Adam, Mikael Sandqvist & Marc Hoogendijk

Projektägare: Mötesplats Steneby i samverkan med HDK-Valand, Göteborgs universitet

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen 

Kontaktpersoner:

Anders Lindgren
Verksamhetsledare Mötesplats Steneby

070-437 82 37
anders@motesplatssteneby.se

Mikael Sandqvist
Projektledare, Open Wood
070-7751826
mikael@openwood.se

Marc Hoogendijk
Processledare, Open Wood
070-8933542
marc@openwood.se

Kacper Adam
Tekniker, Open Wood
0738 99 12 92
kacper@openwood.se