Idépeng till tre nya projekt – Hurra!

Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng är ett stipendium som kan sökas av studenter, alumner eller anställda på Steneby som har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det sker samverkan med aktörer från minst tre av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Idén ska stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Juryn bestod av Jeff Kaller, Otto Samuelsson, Dag Bjaaland, Funny Livdotter (Mötesplats Steneby) och Jeanette Lindh Svanqvist (Bengtsfors kommun).
Idépeng September 2017 delar ut sammanlagt 100 000 kr.
Mötet den 21 september 2017 beslutade att ge följande idéer Idépeng:

KNEG Swedish workwear – en förstudie
Ulrika Aneer (alumn HDK vid Steneby)
50 000 kr

Projektet utgår ifrån insikten om att det finns ett uppdämt sug efter snygga och funktionella arbetskläder; vardagskläder för slitsamma arbetsdagar, eller arbetskläder så fina att du har dem även på kafferep. Projektet strävar efter att i sin research finna en regional identitet att spinna vidare på i produktionen, som ett alternativ till de amerikanska eller centraleuropeiska arbetskläder som dominerar den mera alternativa arbetsklädesmarknaden idag. […] Den dominerande textilproduktionen i dag upprör med rätta många människor i sitt cyniska utnyttjande av människor och naturresurser i bl.a Asien. Sverige har dock en lång tradition av inhemsk tillverkning av kläder, och vi tror att tiden är mogen för att återuppta den.


ATT RÄDDA EN MINGUZZI – en förstudie
Janne Hilmersson (Personal HDK vid Steneby)
25 000 kr

Jag fick i uppdrag att se över skulpturen och undersöka möjligheten att laga och ”pussla ihop” de lösa delar som medföljde skulpturen. Jag och konsthallsintendenten bedömde då att det skulle kunna gå att återställa den skadade skulpturen i ett sådant skick att den kunde återföras till någon offentlig plats i Skövde. […] Jag ser många pedagogiska utvecklingsmöjligheter med att knyta det här utvecklingsprojektet till Stenebyskolan av flera skäl. Det skulle berika skolans alla utbildningar med kopplingen till andra institutioner i regionen där olika korsbefruktande möten kan komma tillstånd genom det här projektet. Detta skulle ge studenterna en insikt i hur det går till att restaurera offentliga konstverk och andra metall konstföremål och konservering av andra material för den delen också.


TÄNK PÅ DÖDEN – en förstudie

Karin Kent Grundberg (student HDK vid Steneby, kandidatprogrammet Metallgestaltning)
25 000 kr

Genom studier av tradition och nyskapande, historia och samtid, inom regionen och landet och utanför, vill jag utforska våra ritualer och traditioner kring död och sörjande generellt, men framförallt fokusera på begravningar och gravvårdar. Genom samtal med andra, äldre och yrkesverksamma formgivare, hantverkare och smeder, vill jag ta del av deras erfarenheter av att tolka anhörigas önskemål och tillverka gravvårdar åt älskade bortgångna. Genom skisser, prototyper och tillverkande av skulpturala objekt, vill jag undersöka möjligheterna till nydanande och nyskapande kring begravningsplatsernas utseende och utformning, både i enlighet med traditionerna som i kontrast och som uppror mot den.

Vi önskar alla lycka till med sina idéer och vi ser fram emot att följa utvecklingen.

Du kan ansöka om idépeng tre gånger per år; 15 januari, 15 maj och 15 september.