Sammanställning Idéverkstad Dals Långeds centrum

Detta är en sammanställning av Idéverkstad Dals Långeds centrum som var den 13 nov 2022 med Alice Hultdin:
Dals Långeds centrum har länge varit en av samhällets betydelsefulla och spirande mötesplatser. Idag finns stora möjligheter för platsen att gro och växa igen. I mitten av November 2022 bjöds allmänheten in till att delta i en idéverkstad för att tillsammans spåna kring framtidens Dals Långeds centrum, generera ideer för utveckling, och fundera på hur vi tillsammans kan jobba för att förverkliga dessa idéer och framtidsutsikter.  

I workshopen deltog 10 personer bosatta eller verksamma i Dals Långed i blandade åldrar, och mer eller mindre frekvent aktiva i samhällets föreningsliv och utvecklingsinitiativ. Workshopen modererades av Alice Hultdin, för – och i samarbete med Mötesplats Steneby. Assistent på plats var Simon Hovemyr.

Sammanställning

Workshopen utgick ifrån ett spekulativt scenario, under frågan ‘Tänk om du fick resa 10 år framåt i tiden, vilket  Dals Långeds centrum skulle du vilja komma till? 

Under workshopen användes en metod specifikt utvecklad för workshopens syfte och tidsplanering, med inspiration av metoderna Art of hosting och Mötesplats framtiden.

Genom att i fantasin resa framåt i tiden fick deltagarna gå omkring på plats och upptäcka framtidens Dals Långeds centrum och individuellt skriva ner sina framtidsbilder. Deltagarna delades sedan in i mindre grupper om 3-4 personer där de presenterade sina visioner för varandra och kategoriserade dem på en mindmap med hjälp av en överblickskarta över området. Därefter byttes grupperna och deltagarna fick bygga vidare på varandras mindmaps och utforma konkreta idéer. 

Med utgångspunkt i framtidsresan förankrades ideer och visioner i realistiska koncept och konkreta mål. Strategier och synergier för att gå från idé till implementering diskuterades, och i slutet fick deltagarna individuellt indikera vilka ideer och strategier de tyckte var viktigast. Gemensamt diskuterades en potentiell vidareutveckling av dessa idéer och de rankades även i svårighetsgrad, som lätt, medelsvårt eller svårt att genomföra. 

Sammanfattning idéer
Framtidens Dals långeds centrum kan beskrivas en social kärna, med visionen om att locka folk till området genom att skapa attraktiva platser för gemensamma aktiviteter, service och kreativitet. Nedan beskrivs förslag och visioner mer detaljerat under tre olika kategorier. 

Utveckla området runt byggnaden. 

En idé var att skapa en social yta på torget framför byggnaden, en plats att mötas och umgås. För att främja en sådan plats lyftes arkitektoniska förslag som att täcka asfalten med trädäck, bygga en pergola eller delvis skydda platsen mot väder och vind med tak eller segelduk. Att utveckla torget till social plats var en idé som rankades som svår men som fick många röster. För att knyta ihop torget mer med ängen mitt emot fanns förslag om att flytta parkeringen, som idag ligger mitt framför byggnaden. Detta skulle även bidra till mer gemytlig miljö runt torget. En annan konkret idé var att måla fasaden på centrumhuset i en färgglad kulör, vilket även det skulle bidra till stämningen i området. Att måla fasaden rankades som medelsvårt och var ett av de huvudförslag som röstades fram.

Skapa en social plats i byggnadens tomma lokaler

Under workshopen dök det upp flera idéer om att aktivera byggnadens tomma lokaler med service eller företagande. Här lyftes förslag såsom att starta ett hostel, skapa ett event space för workshops och konferenser, eller utveckla ett centrum för administration för företag. Även idén om en popup butik dök upp, ett initiativ som då var i rullning och som nu satts i bruk. Den idé som fick flest prickar var att öppna en restaurang eller ett café i lokalerna, vilket skulle locka folk och bidra till social aktivitet i området. 

Aktivera parken mittemot

I diskussionerna fanns många tankar och visioner kring att aktivera grönområdet bakom busshållplatsen och förvandla den till en livlig park. De förslag som presenterades var bland annat att skapa en generationspark för besökare av alla åldrar och deras fyrbenta vänner, att utveckla lekplatsen och skapa bättre lekmöjligheter i parken. Ett förslag som fick många röster var att införa en digital lånelåda med leksaker och redskap för olika aktiviteter, som besökare kan låna gratis. 

Gemensam odling 

Gemensam odling var ett koncept som florerade i gruppdiskussionerna och tycktes vara en viktig del i idégenereringen, men som inte togs upp som ett konkret förslag i den gemensamma genomgången. Gemensam odling föreslogs som element i utvecklingen av torget, eller som del av parken bakom busshållplatsen. I grupperna diskuterades även ett potentiellt samarbete mellan den gemensamma odlingen och en eventuell restaurang i byggnaden. 

Hur kan man gå till väga?

Under workshopen diskuterades även idéer och förslag på olika sätt att gå tillväga för att förverkliga dessa ideer. 

Köpa centrumhuset
Den primära strategi som röstades fram var att förvärva centrumhuset och tomten runt omkring. Denna idé medförde diskussioner om hur ett eventuellt köp i sådana fall skulle kunna gå till. Samägande genom ett aktiebolag föreslogs som ett möjligt koncept, där vem som helst kan gå in som andelsägare i aktiebolaget efter förmåga. I diskussionerna kring ägarskap lyftes ägandeprocesserna i Röstånga som exempel att studera och inspireras av. 

Söka stipendier
Ytterligare en strategi för att förverkliga dessa idéer var att söka stipendier och projektpengar från exempelvis leader för att utveckla hela området i ett enda stort projekt. En sådan satsning skulle kunna innebära att professionella arkitekter och landskapsarkitekter bjuds in för att visualisera och genomföra idéer. En sådan process skulle kunna liknas vid Långed park projektet som ägde rum i Dals Långed 2018 och 2019. Ett annat förslag var att söka stipendier och projektpengar som medel för att finansiera vissa delar av området steg för steg, och arbeta för att nå olika delmål, såsom att tex utveckla torget i ett första led.

‘Gerillaaktiviteter’
Denna strategi fokuserar på småskaliga projekt och punktinsatser som kräver låg ekonomisk insats och främst baseras på ideella krafter. Ett exempel på en gerillaaktivitet som diskuterades under mötet var att bjuda in Dals Långeds invånare till en gemensam insats för att kicka igång en odling, hjälpas åt att ställa upp – och göra iordning några odlingslådor på torget eller i parken och fika tillsammans.   

Fortsatt dialog
Utöver dessa tillvägagångssätt lyftes idéer om att initiera dialog med närliggande aktörer såsom Bengtsforshus AB och Bengtsfors kommun för att diskutera utvecklingen av platsen närmare, samt att bjuda in till ytterligare en öppen workshop för att bygga vidare på de idéer och förslag som presenteras här. 

 

Vad kan vi göra nu? Vilka bollar är i rullning?

Utifrån röstning och gemensam diskussion kom gruppen gemensamt fram till vilka idéer och förslag som de ansåg var rimliga att satsa på i nuläget, arbetsgrupper bildades och engagemang initierades. En kärngrupp tog sig an uppgiften att jobba vidare med fasaden. Detta projekt hade tidigare initierats, därmed fanns redan en budget utformad. Nästa steg skulle innebära att söka sponsorer samt prata med den nuvarande ägaren av centrumhuset. Förhoppningsvis kan det praktiska vara igång redan till våren. 

Gemensamt engagerade sig representanter ur Dals långeds utvecklingsråd och Mötesplats Steneby i frågan om ägandeskap och tog sig an att initiera dialog med Röstånga, för att inspireras av deras processer och erfarenheter i frågan. Frågan om ägandeskap är en målbild som skulle kräva mycket arbete och engagemang för att  uppnå, därmed skulle pengar kunna sökas för att driva en äganskeskapsprocess kring centrumhuset i Dals Långed. 

En deltagare på mötet erbjöds sig att söka efter stipendier som skulle vara lämpliga att söka för att utveckla torget framför byggnaden. Ytterligare kandidater tog sig an rollen att planera så kallade gerillaaktiviteter och i diskussionerna kring införandet av lånelådan, kom deltagarna fram till att denna idé kan läggas på olika nivåer i utförande, kan det tex börja som en gerillainsats med enkla medel? 

Ytterligare frågor i rummet
I övrigt diskuterades hur idéer som dessa ska förverkligas, och vem som ska utföra jobbet. Ett dilemma som lyftes var att arbetet lätt landar i några få eldsjälars händer. Därför framhävdes vikten av att kunna erbjuda betald tid till någon eller några som som driver projekten framåt, vilket isf skulle kunna finansieras med stipendier och bidrag. 

Utöver detta diskuterades en konflikt kring utvecklande av platsen redan innan den är köpt, med risken att ju mer man gör desto mer höjer man värdet på platsen, vilket gör ägandeskap än svårare att genomföra ekonomiskt. Därför är högsta prio att utforska om – och hur det är möjligt att förvärva byggnaden och därefter sätta bollen i rullning. 


 

Workshop, sammanställning och grafiskt av Alice Hultdin.
Alice Hultdin är designer och socialantropolog verksam i Dals Långed. I sin praktik söker hon förena dessa discipliner i såväl research som utformande av koncept, ofta i kombination med hantverk.

alice.hultdin@gmail.com
Instagram @alice_hultdin

Är det något i denna sammanställning som lockar dig? Kontakta vår verksamhetsledare Anders Lindgren